هاست لینوکس پلسک / اروپا

مشاهده مشخصات کامل پلن ها در آدرس https://vanda.host/linux-hosting

LN1-PL 0 در دسترس

500MB Disk
10GB Traffic

LN2-PL 0 در دسترس

1GB Disk
30GB Traffic

LN3-PL 0 در دسترس

2GB Disk
80GB Traffic

LN4-PL 0 در دسترس

5GB Disk
Unmetered Traffic

LN5-PL 0 در دسترس

10GB Disk
Unmetered Traffic