سرور مجازی / VPS خارج از کشور

مشاهده مشخصات کامل پلن ها در آدرس https://vanda.host/vps

VPS-S-Germany 0 در دسترس

4vCPU
8GB RAM
200GB SSD

VPS-S-US 0 در دسترس

4vCPU
8GB RAM
200GB SSD

VPS-S-SG 0 در دسترس

4vCPU
8GB RAM
200GB SSD

VPS-M-Germany 0 در دسترس

6vCPU
16GB RAM
400GB SSD

VPS-M-US 0 در دسترس

6vCPU
16GB RAM
400GB SSD

VPS-M-SG 0 در دسترس

6vCPU
16GB RAM
400GB SSD

VPS-L-Germany 0 در دسترس

8vCPU
30GB RAM
800GB SSD

VPS-L-US 0 در دسترس

8vCPU
30GB RAM
800GB SSD

VPS-L-SG 0 در دسترس

8vCPU
30GB RAM
800GB SSD

VPS-XL-Germany 0 در دسترس

10vCPU
60GB RAM
1.6TB SSD

VPS-XL-US 0 در دسترس

10vCPU
60GB RAM
1.6TB SSD

VPS-XL-SG 0 در دسترس

10vCPU
60GB RAM
1.6TB SSD