پلن های سرور مجازی داخل کشور

مشاهده مشخصات کامل پلن ها در آدرس http://localhost/vandahost/vps

VPS-IR1 0 در دسترس

پردازنده 1 هسته
رم 2GB
فضای دیسک 40GB
ترافيک ماهيانه 100GB

VPS-IR2 0 در دسترس

پردازنده 2 هسته
رم 4GB
فضای دیسک 60GB
ترافيک ماهيانه 300GB

VPS-IR3 0 در دسترس

پردازنده 4 هسته
رم 8GB
فضای دیسک 80GB
ترافيک ماهيانه 500GB

VPS-IR4 0 در دسترس

پردازنده 8 هسته
رم 12GB
فضای دیسک 150GB
ترافيک ماهيانه 1TB